VELON Congres 1999
Conferentie-oord 'Woudschoten' Zeist
22 en 23 maart 1999
Themagroep Pedagogische Opdracht
biedt workshops en presentatiesAlgemene informatie SAMENSCHOLEN / VELON Congres 1999

De nadruk ligt op actieve deelname in workshops en op presentaties door docenten van opleidingen en van scholen, veelal samen, zodat theorie en praktijk met elkaar geïntegreerd worden. Workshops en presentaties zijn gerangschikt in zes thema's. Elk thema heeft een inleidende bijeenkomst en een afsluiting, waar nagegaan zal worden of het wenselijk is een werkgroep te vormen die ook na het congres aan het thema blijft werken.

Informatie over het thema Pedagogische Opdracht
Docenten hebben idealen die zij bij hun leerlingen willen realiseren. Behalve kennis en vaardigheden aanleren, willen zij leerlingen ook behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Docenten vinden daarbij bepaalde waarden en normen belangrijker dan andere. Zij kunnen hierin van mening verschillen, net als over het belang dat zij hechten aan het zelfstandig kunnen nadenken en handelen op het gebied van waarden en normen.
Waarden en normen zijn onlosmakelijk verbonden met de leerstof en de schoolcultuur. Docenten en dus ook opleiders dienen zich daarom bewust te zijn van hun eigen normatief kader, hun eigen praktijk en de effecten die zij teweeg brengen bij leerlingen. Docenten dienen de vaardigheid te verwerven om hun eigen gedrag te reguleren, in overeenstemming met hun idealen.

Bijdragen themagroep Pedagogische Opdracht
In deze themagroep komt het pedagogische domein in velerlei facetten aan de orde:

 • De pedagogische opdracht in relatie met de leerstof
  (Stomp, Windesheim);
 • De pedagogische opdracht en interculturalisatie in de lerarenopleiding
  (Van der Geugten, Fontys);
 • Waarden en normen in een multi-mediale leeromgeving
  (Overijsselse Pabo's) Klik hier voor meer informatie;
 • Ouders en docenten over de pedagogische opdracht van het basisonderwijs
  (Klaassen en Leeferink, KUN),
 • Ouders, docenten en leerlingen over de pedagogische opdracht in het voortgezet onderwijs
  (Veugelers en De Kat, ILO/UvA);
 • Reflecteren op de pedagogische component van de eigen beroepsidentiteit
  (Verkuyl en Korthagen, IVLOS/UU);
 • Pedagogische aspecten van het studiehuis
  (Drenth, Fontys en Verhagen, OS Bijlmer en UvA);
 • Morele ontwikkeling in het basisonderwijs
  (Kappenburg, HvU); en
 • De NVO uitgave 'Vormende lerarenopleidingen'
  (De Bekker, Miedema en Wardekker, 1998).
Behalve workshops en presentaties zijn er ook congresbijdragen van beleidsmakers: van de minister van OCenW, drs. L. Hermans (op maandag 22 maart), en van dhr. J.P.H. Boom, directeur procesmanagement ICT (op dinsdag 23 maart).

Organiserende instellingen
Het VELON-congres wordt georganiseerd door de lerarenopleidingen van de stad Utrecht:
IVLOS, Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden, Universiteit Utrecht / HvU-FEO, Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht / HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, School voor Kunsteducatie / Hogeschool Domstad / P.C. Hogeschool Marnix Academie.

Congressecretariaat: velon.congres99@feo.hvu.nl

VELON Home page: http://www.osc.tue.nl/velon/home.htm


VERENIGING
LERARENOPLEIDERS
NEDERLAND

12 / 1 / 1999

Terug naar Berichten Project Waarden & Normen